مجموعه اسپرت کوثر از سال 1372 کار خود را آغاز نموده است.در ابتدا به صورت حضوری فروش خود را انجام می داد و بعد از مدتی با گرفتن نمایندگی های شرکت ها و کارخانه های معتبر مرتبط با لوازم جانبی خودرو کار خود را ادامه داد . از سال 1395 فروش مجازی خود را آغاز کرده و با چندین پرسنل به صورت عمده و جزء به کار خود ادامه می دهد .